دستگاههای رئومتر ساخت کارخانجات Prescott Instruments انگلستان بهترین سازنده دستگاههای رئولوژیکال در دنیا

انواع مختلف :

رئومتر روتورلس ( MDR) ) ( moving die Rheometer )

رئومتر روتور دار ( ODR = Oscillating disc rheometer )

رئومتر MFR یا RPA برای واحدهای تحقیق و توسعه کارخانجات تایر سازی و لاستیک سازی با کارآئی بیشتر از رئومترهای معمولی و کارگاهی . زوایای تست برخلاف رئومترهای معمولی میتواند تا 360 درجه باشد و نتایج و مقیاسهای مختلف مفید واحدهای تحقیقاتی کارخانه های لاستیک و تایرسازی ارائه نماید . این کارخانه ها برای راهبردهای آتی نیاز به MFR یا RPA دارند . دستگاههای رئومتر : Multi Function Rheometer

کلیه رئومترهای فوق الذکر ساخت کارخانجات Prescott در چهار مدل مختلف ارائه میشوند که براساس نیاز و بودجه کاربران این دستگاهها عرضه میشود :

مدل Manual یا معمولی که بصورت دستی کار بر انجام میدهد . دستگاهها به کامپیوتر متصل بوده و نرم افزار بسیار پیچیده کارخانجات prescott یعنی نرم افزار Labline نتایج و گرافهای مختلف را ارائه مینماید .

مدل Auto Test : دستگاه رئومتر اتوماتیک که خود دستگاه نمونه ها بارگذاری کرده و اتوماتیک تستها یکی پس از دیگری انجام و نتایج آن در کامپیوتر متصل به دستگاه و نرم افزار Labeline کلیه نتایج و گرافهای مربوطه نمایان و ذخیره میگردد . در هر بار انجام تست با این مدل میتوان تا 4 نمونه پشت سر هم اتوماتیک تست شوند .

مدل Auto Load : پیشرفته ترین مدل اتوماتیک که میتواند تا 64 نمونه بصورت اتوماتیک و پست سر هم تست شوند .

Related Posts