دستگاه های مختلف تست و کنترل کیفیت جهت انجام آزمایش و تست مواد اعم از فلزات ، غیرفلزات . تستهای استحکام سنجی مانند دستگاه تست کشش ، سختی سنج ، ضربه ، میکروهاردنس ، سختی سنج لاستیک و پلاستیک : Shore A, ShoreD, و سایر Shore ها ، همچنین سختی سنج IRHD ، دستگاههای رزلیانس ( جهندگی ) دستگاه های سایش ، دستگاههای رئومتر ی : MDR و MFR و ODR ، RPA و مونی ویسکومتر و ……

Related Posts